Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi na knihu návštěv

 Odpověď č.1- Luboš Kostrba

 Dobrý den pane Kostrbo,

    Místní akční skupiny (MAS) jsou občanská sdružení a o.p.s., sdružující obce daného mikroregionu,registrovaná u Ministerstva vnitra ČR, jejichž aktuální seznam naleznete na WWW.mvcr.cz. Všechna občanská sdružení MAS ČR zastřešuje Národní síť  Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR).

    Prvotním cílem MAS je vypracování strategického rozvojového plánu jenž definuje prioritní oblasti a cíle daného mikroregionu a stanovuje opatření a vhodné aktivity vedoucí k jejich plnění. Na projekty,které vycházejí ze strategie a tudíž potřeb daného území,zaměřuje MAS svou činnost a koordinací všech zájmových obcí uplatňuje dané projekty prostřednictvím dotačního titulu Leader, společné projekty v Programu obnovy venkova(více na www.mmr.cz) a zároveň  organizačně zajišťuje  chod mikroregionu. Více v programu Leader 2014+ naleznete v prezentaci Ing.J.Krista na http:is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/leaderfest 2012-presentace/smascr 1339057103.pdf.  V současné době jsou v Jihočeském kraji registrovány následující MAS: Mas Blanský les-Netolicko, MAS Brána Písecka, MAS Českokrumlovsko, MAS Hlubocko-Lišovsko, MAS CHANGE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP, MAS Jilemnicko, MAS Krajina srdce, Mas Lužnice, MAS Mikroregion Telčsko, MAS Občanské sdružení Krajina srdce MAS Občanské sdružení Rozkvět zahrady Jižních Čech, MAS Pomalší, MAS Sdružení růže, MAS Strakonicko, MAS Střední Povltaví, MAS Svazku obcí Blatenské, MAS Třeboňsko, MAS Vltava, MAS Vodňanská ryba. V případě obce Skalice je regionálně nejblíže MAS Lužnice (více na http:// www.masluznice.wpartner.eu/aktuality/zpravopdajství-z-mas/) a nově registrovaná MAS přírody a venkova Jihočeského kraje (web stránky nejsou k dispozici).  V případě zájmu o seznámení se s danou problematikou MAS osobně,doporučujeme vyhledat pavilon Z na veletrhu Země Živitelka, konaného v termínu 30.8.-4.9.2012. Zde budou prezentovány všechny zainteresované organizace: CSV,MMR,NS MAS ČR,SPOV, AKČR,ARZ, NSRV, NSS MAS, MAS z ČR, a SR (význam zkratek  vyhledejte, prosím, na www.google.cz, z technických důvodů  nelze opět vše vypisovat). V pavilonu budou umístěny propagační stánky všech mikroregionů a organizací.

 

   K vaší druhé otázce uvádíme, že bylo přistoupeno ke změně formátu a správě webových stránek,kdy na základě předložených cenových nabídek byla vybrána firma W Partner z Bechyně (www.wpartner.cz). Tato firma má bohaté zkušenosti s tvorbou a správou webových stránek obcí,kdy její specialisté neustále sledují nové právní předpisy a na web stránkách provádějí ihned  operativní změny, související s legislativou obecních úřadů. Interní audit stránek  probíhá každý týden. Vzhledem k tomu, že je mnoho našich spoluobčanů tělesně postiženo,používají tito návštěvníci stránek různé hardwarové i softwarové vybavení. Úřady nebo správci webů,kteří se dostatečně  neorientují v problematice bezbariérově přístupného webu, často provozují web,který je pro výše  uvedené návštěvníky špatně nebo vůbec dostupný.  Česká republika se v roce 2008 definitivně zařadila  mezi země, které odstraňují bariéry v přístupu zdravotně postižených k informacím prezentovaným prostřednictvím internetu. Dne 28.února 2008 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna  vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Tohoto požadavku nebylo možné na „estránkách“ docílit. K výměně správce bylo přistoupeno  z důvodů, že se již nelze spoléhat na negarantované služby, bez možnosti správy celého webu obce úředníkem a z důvodů delších časových prodlev v uveřejňování povinných informací. Finanční nabídka na zpracování a správu web stránek s garancí odpovídající současné legislativě, byla o mnoho nižší než nabídka p.Jaroslava Pokorného nejml., a to ve výši 2880,-Kč vč.DPH ročně (pro úplnost dodáváme navrženou cenu p.Pokorného ve výši 12 000,-Kč ročně!).

 

                                                                           Ing. Berka-starosta obce

 

 

Odpověď č.2-Pokorný Jaroslav nejmladší

 Dobrý den pane Pokorný,

   předem vám velice děkujeme za dosavadní správu webových stránek obce. Upřímně nás mrzí váš postoj vůči vedení obce, které podle vás nejedná upřímně a používá proti vám nepravdivé důvody. Pro informaci občanů uvádíme k vašim poznámkám následující. Tvorba webových stránek obce Skalice byla spolufinancována z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008 a to ve výši  30 tis.Kč. Webové stránky byly vámi vytvořeny na bezplatném serveru www.estranky.cz, v roce 2008,takže bychom aktuálně nepoužily váš jednoznačný názor,že citujeme“Tzn.že vyhovují zákonu:-)“.

   Při vaší osobní prezentaci na zasedání zastupitelstva dne 13.dubna t.r. byla z vaší strany skutečně nabídnuta inovace webových stránek,která ovšem spočívala v tom, že se ke každému odkazu automaticky připojoval komentář,jež web činilo silně nepřehledným a v mnohých případech absolutně neúčelným (např. okna komentáře k termínu konání Mše svaté,rozpisu svozu popelnic apod.). Pro případné zájemce jsou příklady vaší inovace k nahlédnutí v tištěné podobě na OU ve Skalici. Současně byli zastupitelé  šokováni vaším poněkud nekorektním jednáním,když jste je,bez předchozí  konzultace či avíza,“postavil před hotovou věc“,že jste si doménu www.obecskalice.cz zaregistroval jako soukromá osoba. V současné době je nasnadě otázka,do jaké míry byla tato akce účelová(podobné praktiky viz článek J.Rovenského,Právo ze dne 7.-8.7.,roč.22,č.157,2012,str.1). Při následném průzkumu,do jaké míry  je Obec Skalice na internetu prezentována,bylo zjištěno, že na www.obecskalice.euweb je propojení se současnými oficiálními stránkami obce(minimálně v návštěvní knize)což činí z hlediska současné  legislativy opět vážný problém. Současně  v průběhu vaší osobní prezentace byli  přítomní členové zasedání ZO informováni,že vzhledem k velkému zaneprázdnění z důvodů studia,zaměstnání a dalších soukromých aktivit,nemáte čas webové stránky spravovat. Argumentace,že za finanční  částku ve výši 1000,-Kč měsíčně si ho uděláte,protože budete,citujeme z osobní prezentace i písemné poznámky v návštěvní knize, m o t i v o v á n, vyvolává již jisté pochyby. Oficiální stránky obce musí odpovídat současné legislativě,nelze se odvolávat na něčí,citujeme, „nedochvilnost“, jelikož pouze Obec ručí za správnost a včasnost uvedených údajů. Dále jste při své prezentaci uvedl,že nedostáváte z OÚ žádné podklady z jednání jednotlivých spolků. Ani Obecní úřad je nemá. V těchto případech bylo nutné se iniciativně obrátit na p.Kostrbu-zástupce Maškarního sdružení a SDH Skalice, pana Bělohlava a pana Koubu-předsedy MS,pana Doudu -starostu SDH R.Lhota apod.

 

    Vzhledem k tomu, že je obci ze zákona uloženo nakládat s finančními prostředky hospodárně, rozhodli se zastupitelé Obce Skalice oslovit další zhotovitele a správce webových stránek. Z nabídek vybralo ZO nejlepší nabídku.

     Vážený pane Pokorný,chtěli bychom vám poděkovat ještě jednou za vaší dosavadní činnost při správě webových stránek,které jste,dle vlastního rozhodnutí,prováděl zdarma a po nabídce ing.Berky-starosty obce v prosinci 2010,kdy vám byla předložena nabídka,že Obec Skalice bude za vaše služby hradit vaše měsíční výdaje na provoz internetu, po předložení účtu,což jste do dnešního dne neučinil.

 

    Byli bychom vám velice vděční,abyste se nadále zdržel výrazů o neupřímnosti jednání ze strany Obce Skalice a šíření nepravdivých údajů,které jsme údajně proti vám použili.

 

 

                                         Ing. Berka-starosta obce

  

Odpověď č.3- V.Novotný

 Dobrý den pane Novotný,

 

   tvorba webových stránek obce byla zadána firmě W Partner s.r.o. Nové  stránky již budou splňovat vyhlášku č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy, prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením(vyhláška o přístupnosti). Dále bude možné na webových stránkách podpořit místní podnikatele vytvořením databáze místních služeb a kontaktních údajů,jenž dosavadní e-stránky dle bodu 4.1 a 4.2 Všeobecných podmínek,dostupných na www.estanky.cz neumožňovaly. Výše uvedená firma byla vybrána na základě jejich vysokých zkušeností s tvorbou webových stránek obcí dle platné legislativy, na základě dodávaných  služeb v rámci správy web stránek, na základě velice pozitivních referencí obcí, jejichž webové  stránky tato forma spravuje, na základě předložené cenové nabídky za správu oficiálních stránek Obce Skalice ve výši 2880,-Kč včetně DPH 20% za rok. Tato částka je neporovnatelně nižší, než  nabídka dosavadního správce J.Pokorného,který požadoval 12000,-Kč za rok. Zákon ukládá Obci nakládat s finančními prostředky hospodárně ,a proto bylo nutné nastalou situaci s webovými stránkami Obce řešit. Vaše tvrzení,že cituji „o využitelnosti web stránek nerozhoduje zda odpovídají  dikci zákona, ale zda se z nich občan dozví, co ho zajímá“ je poněkud zavádějící. Oficiální stránky měst a obcí  musí odpovídat zákonu. Samozřejmě, že je naší maximální snahou o srozumitelnost  zveřejňovaných dokumentů pro širokou veřejnost, stejně tak,jako rozšíření webových stránek  o další  podtituly,které e-stránky neumožňovaly. Občané si ovšem musí uvědomit, že obecní úřad nemůže suplovat podklady k odkazům na místní spolky a sdružení a že musí být v zájmu jejich členů informovat o své činnosti ostatní spoluobčany.

 

 

 

                                              Ing. Berka-starosta obce